Zrzut ścieków do rzeki Pilicy – Reakcja społeczeństwa i organów ścigania

Written by on 30/11/2023

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Zrzut ścieków do rzeki Pilicy – Reakcja społeczeństwa i organów ścigania

Rzeka Pilica, znana ze swoich licznych walorów przyrodniczych, stała się niedawno obiektem niepokojącego zjawiska – zrzutu nieoczyszczonych ścieków. Sytuacja ta wyszła na jaw dzięki zaangażowaniu mieszkańca gminy Warka, który opublikował szokujące nagranie i zdjęcia na Facebooku. Materiał zyskał ogromne wsparcie społeczności lokalnej, generując liczne udostępnienia i komentarze oburzenia.

Foto: Inicjatywa Bialobrzegi

 

Reklama

W odpowiedzi na ten alarmujący sygnał, osoba zgłaszająca problem niezwłocznie podjęła kroki. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został wysłany do gminy Warka, z pytaniem o działania podjęte przez Urząd w związku z sytuacją. Dodatkowo, zgłoszenie trafiło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ). Dzięki tym działaniom, mieszkańcy uzyskali informacje na temat podjętych środków oraz przebiegu kontroli.

W efekcie przeprowadzonej kontroli interwencyjnej oczyszczalni ścieków w Warce, stwierdzono nieprawidłowości związane z zrzutem nieoczyszczonych ścieków do rzeki Pilicy w dniach 14/15 października 2023 roku. Spowodowane było to dopływem kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych o zwiększonym ładunku zanieczyszczeń. Zarządzenie pokontrolne nakazało natychmiastowe i skuteczne działania, aby unikać odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych.

W wyniku działań kontrolnych, osoba odpowiedzialna za korzystanie z wody została ukarana mandatem karnym o wysokości 5000 zł za przekroczenie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Otrzymane informacje, wraz z dokumentacją kontroli, zostały udostępnione opinii publicznej. Sprawa ta pokazuje, jak ważną rolę w ochronie środowiska pełnią aktywni obywatele, którzy nie wahają się reagować na naruszenia prawa i działania szkodliwe dla przyrody.

Mamy nadzieję, że podjęte środki naprawcze przyczynią się do poprawy sytuacji ekologicznej w rejonie rzeki Pilicy, jednego z klejnotów przyrody Mazowsza. Warto podkreślić, że zaangażowanie społeczeństwa jest kluczowe dla utrzymania równowagi ekologicznej i ochrony cennych obszarów naturalnych.

 

Treść pisma od Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 00-716 WARSZAWA fax: 22 651-06-76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@warszawa.wios.gov.pl tel.: 22 651-07-07; 22 651-06-60 https://warszawa.wios.gov.pl
adres do korespondencji: DELEGATURA WIOŚ W RADOMIU 26-600 RADOM, ul. Pulaskiego 9A tel.: 48 364-0046; 48 364-00-47 fax: 48 366-97-11 e-mail: radom(,warszawa.wios.eov.pl
RA-IN. 7024.185.2023.AB
Radom 2023.1101j

W związku z Pana zgłoszeniem, które wpłynęło w dniu 9 listopada 2023r. do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, za pośrednictwem elektronicznego formularza „Zgłoś interwencję”, dot. zrzutu do rzeki Pilicy nieoczyszczonych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Warce, które zostało przekazane w dniu 17 listopada 2023r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie informuję, co następuje:
W dniu 24 października 2023r. do WIOŚ Warszawa Del. Radom zostało przekazane zgłoszenie, które wpłynęło do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w dniu 15 października 2023r. za pośrednictwem elektronicznego formularza „Zgłoś interwencję”, dot. zrzutu do rzeki Pilicy nieoczyszczonych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Warce. Ze zgłoszenia wynika, że proceder ten trwa od 14 października 2023r. W zgłoszeniu został podany link, ten sam, który podał Pan również w swoim zgłoszeniu, pod którym znajdują się zdjęcia i film dokumentujące zgłoszony proceder odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do rzeki Pilicy z oczyszczalni ścieków w Warce.

W okresie 25.10. – 15.11.2023r. Delegatura WIOŚ w Radomiu przeprowadziła kontrolę interwencyjną oczyszczalni ścieków w Warce, należącej do Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. Przeprowadzone podczas kontroli w dniu 25 października 2023r. oględziny obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków wykazały, że utrzymywane są one w dobrym stanie technicznym i w sprawności technicznej. Podczas oględzin pracowały wszystkie urządzenia służące do oczyszczania ścieków. Również w tym samym dniu przeprowadzono oględziny rzeki Pilicy przy wylocie kolektora ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Warce. Rzeka Pilica zarówno poniżej jak i powyżej wylotu kolektora ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Warce prowadziła wody wizualnie klarowne bez widocznych zanieczyszczeń na powierzchni lustra wody. Na długości ok. 20m poniżej kolektora

2 zrzutowego ścieków widoczna była utrzymująca się piana na powierzchni wody. Do analiz kontrolnych zostały pobrane próby wody rzeki poniżej i powyżej wylotu kolektora. Odprowadzane z wylotu kolektora ścieki były wizualnie klarowne bez widocznej zawiesiny, lekko spienione, o zabarwieniu słomkowym. Do analiz kontrolnych została pobrana chwilowa próba ścieków odprowadzanych z wylotu kolektora do rzeki Pilicy. Wyniki analiz pobranej próby ścieków wykazały przekroczenia w stosunku do wartości dopuszczalnych określonych w decyzji Starosty Grójeckiego, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Zakładowi Usług Komunalnych w Warce na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Warce do rzeki Pilicy. Na podstawie wyników badań próby wody pobranej z rzeki Pilicy poniżej wylotu kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Warce wynika, że wodę należy ocenić jako poniżej stanu dobrego. Dopuszczalne wartości dla stanu dobrego wody zostały przekroczone we wskaźnikach charakteryzującym zasolenie wody, zanieczyszczenia organiczne oraz substancje biogenne. Pozostałe wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny wody, warunki tlenowe, warunki termiczne, zakwaszenie odpowiadały I lub II klasie jakości wód.

 

Podczas kontroli ustalano, że zaistniała w dniach 14/15.10.2023r. sytuacja dot. zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzeki Pilicy spowodowana była dopływem kanalizacją miejską ścieków przemysłowych o zwiększonym ładunku zanieczyszczeń, co skutkowało pogorszeniem pracy komór biologicznych i zatruciem osadu czynnego w komorach biologicznych. Efektem tego mogło być wynoszenie nieznacznej ilości osadu flotującego wraz z odprowadzanymi ściekami do rzeki. W tych dniach obsługa oczyszczalni zauważyła w systemie monitoringu wahania wartości stężenia tlenu w komorach biologicznych oczyszczalni. Pracownicy dokonali obchodu poszczególnych obiektów oczyszczalni w celu wyeliminowania awarii mechanicznych na obiektach, mogących mieć wpływ na poziom natleniania ścieków. Awarii takich nie stwierdzono, natomiast stwierdzono, że ścieki dopływające do oczyszczalni kolektorem głównym z miasta mają ciemny kolor i zawierają znaczną ilość osadów koloru czarnego. Spowodowało to obciążenie oczyszczalni ścieków ładunkiem zanieczyszczeń, destabilizację pracy komór osadu czynnego i osłabienie kondycji osadu czynnego. Nagła zmiana obciążenia komór osadu wpłynęła na stabilność prowadzenia procesu biologicznego oczyszczania
i pogorszenie jakości odprowadzanych ścieków. Obsługa oczyszczalni podjęła działania techniczne,
mające na celu szybszą odbudowę zatrutego osadu. W celu odzyskania właściwej kondycji osadu czynnego zmniejszono ilość dowożonych taborem asenizacyjnym ścieków przemysłowych. Spółka przeprowadziła również kontrolę jakości wprowadzanych ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej z trzech największych zakładów przemysłowych.

Foto: Inicjatywa Bialobrzegi

W związku z potwierdzonym odprowadzaniem nieoczyszczonych ścieków do rzeki Pilicy w dniach 14/15 października 2023r. oraz stwierdzonymi podczas kontroli WIOŚ nieprawidłowościami zostało wydane zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące prowadzącego instalację do podejmowania

3 natychmiastowych i skutecznych działań w przypadku zakłóceń w procesach oczyszczania ścieków i nie dopuszczania do odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz wzmożenia nadzoru nad odpowiednią organizacją pracy w celu wyeliminowania szkód w środowisku, wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska przez pracowników, których czynności związane są z kwestiami ochrony środowiska. Zostało również skierowane wystąpienie do Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie zobowiązania użytkownika oczyszczalni do przestrzegania warunków i obowiązków pozwolenia wodno-prawnego.
Za czyn określony w art. 476 ust. 1 ustawy Prawo wodne, tj. korzystanie z wody z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, osobę odpowiedzialną ukarano grzywną w drodze mandatu karnego, w wysokości górnej granicy stawki grzywny określonej w taryfikatorze mandatów za popełniony czyn, tj. kwotą 5000 zł.

Otrzymują:
1. Adresat 2. a/a

Klauzula informacyjna RODO: Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Dane przetwarzane są w celu obsługi pisma lub wniosku, w oparciu o przepisy prawa oraz w zakresie realizacji zadań w interesie publicznym. Szczegółowe informacje o danych osobowych, w tym o sposobie realizacji praw, dostępne są na stronie internetowej https://warszawa.wios.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/463,INFORMACJA-DOTYCZACA-OCHRONY-DANYCH-OSOBOWYCH.html oraz w siedzibie Inspektoratu.

Oryginał w formacie PDF

Źródło Inicjatywa Bialobrzegi

Autor Redakcja


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *