Current track

Title

Artist


Standardy Ochrony Małoletnich – dotyczy też PZW

Written by on 23/02/2024

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Czy za brak Standardów Ochrony Małoletnich grozi kara?

Podmioty zobowiązane do opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich podlegają kontroli realizacji tego obowiązku.

Kontrolę w zakresie obowiązku posiadania standardów ochrony małoletnich sprawuje wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa, w zakresie objętym właściwością rzeczową i miejscową tych organów. Organy te mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

W odniesieniu do jednostek oświatowych podmiotem uprawnionym do kontroli wykonania obowiązku wdrożenia standardów jest w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej jest organ prowadzący jednostkę systemu oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad taką jednostką, organ zarządzający lub nadzorujący inną placówkę lub prowadzenie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub opieką nad nimi.                             Zgodnie z art. 23b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, który wejdzie w życie 15 lutego 2024 r., kto będąc obowiązanym do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. W razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, sprawca podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Reklama

 

Szanowni Państwo,

Reklama

Informujemy, że w dniu 15.02.2024 r. weszły w życie przepisy obligujące wszystkie podmioty prowadzące działalność na rzecz małoletnich do opracowania Standardów Ochrony Małoletnich. Te przepisy dotyczą różnorodnych obszarów aktywności i usług.

Standardy te powinny być posiadane przez:

  1. Organ zarządzający jednostką systemu oświaty oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni.
  2. Organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.
  3. Podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

Polskie Towarzystwo Prawa Organizacji Non-Profit we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Bona Fides, mając na uwadze obowiązek posiadania standardów przez wspomniane podmioty, organizuje serię bezpłatnych webinarów. Podczas tych spotkań omówione zostaną kluczowe zagadnienia dotyczące konstrukcji standardów oraz ich wdrożenia. Webinary planowane są na około godzinę i będą prowadzone w formie zdalnej. Uczestnicy będą mieli także możliwość zadawania pytań.

Terminy webinarów:

  • 29.02.2024 r. (czwartek) godz. 10:00
  • 05.03.2024 r. (wtorek) godz. 18:00
  • 14.03.2024 r. (czwartek) godz. 10:00
  • 19.03.2024 r. (wtorek) godz. 18:00
  • 28.03.2024 r. (czwartek) godz. 10:00

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt mailowy na adres: kontakt@standardyochronymaloletnich.pl oraz wskazanie preferowanego terminu webinaru. Po zgłoszeniu zostanie wysłany mail z linkiem do spotkania.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *