Nowe działania na rzecz ochrony zasobów rybnych i bioróżnorodności

Written by on 10/07/2024

Automat czyta tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Nowe działania na rzecz ochrony zasobów rybnych i bioróżnorodności

Kontekst i znaczenie przesłuchania

28 czerwca 2024 roku w niemieckim Bundestagu odbyło się przesłuchanie dotyczące wpływu kormoranów na zasoby rybne i bioróżnorodność. Przesłuchanie to stanowiło kluczowy krok w odpowiedzi na długotrwałe apele niemieckiej krajowej organizacji wędkarskiej DAFV (Deutsche Angelfischverband), która od lat domaga się zmiany polityki w zakresie zarządzania populacjami kormoranów.

Treść propozycji i cele

Grupa parlamentarna CDU/CSU zaprezentowała wniosek „Zarządzanie kormoranami – ochrona różnorodności biologicznej i zasobów rybnych” (BT-Drs. 20/10619), który wzywa rząd federalny do opracowania kompleksowego, ogólnokrajowego planu zarządzania kormoranami. Kluczowe punkty wniosku obejmują:

Reklama
Reklama
  1. Ustanowienie ogólnokrajowego zarządzania kormoranami – stworzenie planu działania, który zharmonizuje krajowe przepisy dotyczące zarządzania populacjami kormoranów.
  2. Koordynacja działań z państwami sąsiadującymi – zapewnienie jednolitego podejścia, szczególnie na obszarach blisko granicy.
  3. Priorytetowa ochrona rodzimych gatunków ryb – nadanie ochronie ryb takiego samego znaczenia jak ochronie ptaków.
  4. Ułatwienie stosowania środków ograniczających populację kormoranów – wprowadzenie regulacji umożliwiających działania takie jak oliwienie jaj i „kampanie jaj na zimno”.
  5. Ochrona rybołówstwa i gospodarki wodnej – programy finansowania działań ochronnych przed szkodami wyrządzanymi przez kormorany.
  6. Lobbing w Komisji Europejskiej – dążenie do zaklasyfikowania kormorana jako gatunku łownego zgodnie z dyrektywą UE.

Przesłuchanie i stanowiska ekspertów

Podczas dwugodzinnej sesji w Bundestagu eksperci przedstawili dowody na trwałe szkody wyrządzane przez kormorany w zasobach rybnych i bioróżnorodności. Przedstawiciele nauki, w tym dr Carola Winkelmann i dr Alexander Brinker, potwierdzili naukowe dowody na negatywny wpływ żerowania kormoranów. Dodatkowo, omawiano pośrednie skutki, takie jak wpływ inwazyjnych małży kwagga na Jeziorze Bodeńskim.

Wnioski i przyszłe działania

DAFV oraz inni eksperci jednoznacznie uznali, że obecne środki zarządzania populacjami kormoranów są niewystarczające. Zgodnie z ich stanowiskiem, niezbędne jest wprowadzenie skoordynowanego zarządzania na poziomie europejskim, aby skutecznie chronić zasoby rybne i różnorodność biologiczną.

Przesłuchanie w Bundestagu pokazało, że debata przesunęła się z pytania „czy” kormorany są problemem, na pytanie „jak” skutecznie zarządzać ich populacjami w celu ochrony ekosystemów. DAFV, wraz z innymi organizacjami, będzie kontynuować starania o wprowadzenie skutecznych regulacji zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Źródła

  • Fragmenty z wypuszczenia przez niemiecką krajową organizację wędkarską DAFV: Link
  • Informacje z przesłuchania w Bundestagu oraz stanowiska ekspertów.

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *