Polityka prywatności

Written by on 18 września 2020

Polityka prywatno?ci

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
danych osobowych pozyskanych od Pałstwa przez radio Gozdawa,
prowadzony pod radio-gozdawa.live (dalej zwaną Witryną) przez Gozdawa Group Sp. z o.o. Sp.K.
z siedzibą w Kuźniczysku, ul. Kuźnicza 17, 55-100 Trzebnica Polska, (dalej
zwanego Radiem Gozdawa).
Radio Gozdawa dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa
prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i
dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
Radio Gozdawa, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrowała zbiór (zbiory) danych osobowych w
rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod
numerem [w trakcie rejestracji].

RODO

Czy mogę usunąć dane jakie posiada Radio Gozdawa?

Tak, radio Gozdawa jest zobowiązany do usunięcia danych które są gromadzone tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówień w sklepie. Dane jakie są gromadzone, to dane dotyczące adresu wysyłki zamawiającego w raz e mailem i telefonem. Inne dane nie są wymagane i nie są gromadzone.

By usunąć dane z naszego systemu, wystarczy  zgłosić taką chęć w drodze e mail na adres admin@radio-gozdawa.live

 

Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
– zawarcie i wykonanie umowy (na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO).

– wypełnienie obowiązku prawnego, związanego z zawarciem umowy (na podstawie art..6 ust.1 lit.c,f RODO) a w szczególności przyjęcie zamówienia, udokumentowanie transakcji, rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń, weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta (klienta), archiwizacja, przechowywanie danych na potrzeby instytucji i urzędów upoważnionych z mocy prawa.

Przetwarzane dane:
imiona, nazwiska, dane kontaktowe, dane adresowe, email i numer telefonu

Przetwarzane dane osobowe przekazywane sż nam bezpośrednio przez osoby lub poprzez formularz zamówieniowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.

Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane firmom i instytucjom, w związku z realizacją celów, m.in.: firmom transportowym, urzędom państwowym, bankom.

Czas przechowywania danych.
Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. W przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów ,okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynika wprost z przepisów prawa

Archiwizacji danych osobowych dokonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
– sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
– usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
– ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;- dostępu do danych (wnosząc o informację dot przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopii ), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
– przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeżli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z
Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyj?tkiem danych
zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to ma?e pliki tekstowe wysy?ane przez sklep internetowy i przechowywane na
Pa?stwa komputerze zawieraj?ce pewne informacje zwi?zane z korzystaniem przez Pa?stwa z
Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mog? mie?
charakter tymczasowy lub trwa?y. Tymczasowe pliki cookies s? usuwane z chwil? zamkni?cia

przegl?darki, natomiast sta?e pliki cookies s? przechowywane tak?e po zako?czeniu korzystania
przez Pa?stwa z Witryny i s?u?? do przechowywania informacji takich jak Pa?stwa has?o czy login,
co przyspiesza i u?atwia korzystanie z Witryny.
Sklep internetowy wykorzystuje poni?ej wymienione pliki cookie w nast?puj?cych celach:

– czat umozliwijacy komunikacje bezpo?redni? z operatorem sklepu
– logowanie do konta klienta
– systemu cahce przyspieszaj?cego prace wyswietlania strony sklepu internetowego

W ka?dym wypadku mog? Pa?stwo zablokowa? instalowanie plików cookies lub usun?? sta?e pliki
cookies, wykorzystuj?c stosowne opcje Pa?stwa przegl?darki internetowej. W razie problemów
doradzamy skorzysta? z pliku pomocy przegl?darki lub skontaktowa? si? z producentem
przegl?darki, z której Pa?stwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy mo?e równie? gromadzi? dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika b??dów. Informacje
zawarte w logach mog? obejmowa? m.in. Pa?stwa adres IP, rodzaj platformy i przegl?darki
internetowej, dostawc? Internetu oraz adres strony, z której weszli?cie Pa?stwo na Witryn?.
Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne ?rodki komunikacji z Pa?stwem mog? zawiera?
tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalaj? na otrzymanie informacji
takich jak np. adres IP komputera, na który za?adowana zosta?a strona, na której web beacon
zosta? zamieszczony, numer URL strony, czas za?adowania strony, rodzaj przegl?darki, jak
równie? informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywno?ci naszych reklam. Dane te b?d?
archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu
u?ytkowników Witryny. Dane te nie b?d? ??czone z przekazanymi przez Pa?stwo danymi
osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy b?dzie od Pa?stwa zbiera? nast?puj?ce dane osobowe za po?rednictwem
Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na
Witrynie:
1) nazwisko i imi?,
2) adres zamieszkania,
3) adres do dostawy, je?eli jest inny ni? adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu dla przesy?ek kurierskich.
Podanie powy?szych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w
ramach Witryny.

Podanie powy?szych danych jest dobrowolne i wymaga Pa?stwa zgody i jest konieczne wy??cznie
dla realizacji wskazanych powy?ej celów. Podkre?lamy, ?e nie musz? Pa?stwo podawa? tych
danych, je?eli nie chc? Pa?stwo korzysta? z wskazanych powy?ej mo?liwo?ci.
Przys?uguje Pa?stwu prawo dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych oraz prawo ich
poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego
konta lub z adresu:sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl, numeru telefonu +48 71 312 72 37

Marketing Sklepu Internetowego
O ile Pa?stwo wyrazili?cie na to zgod? (zapis do newslettera), podany przez Pa?stwa adres e-mail
b?dzie wykorzystywany w celach marketingowych w?asnych produktów Sklep W?dkarski Gozdawa. Zgoda
mo?e by? cofni?ta w ka?dym czasie.

Udost?pnienie informacji
W celu realizacji umowy sklep internetowy mo?e udost?pnia? zebrane od Pa?stwa dane do
nast?puj?cych podmiotów  firmy kurierskie, operatorów systemów p?atno?ci. W takich przypadkach ilo??
przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
.
Ponadto, podane przez Pa?stwa informacje mog? zosta? udost?pnione w?a?ciwym organom
w?adzy publicznej, je?eli wymagaj? tego obowi?zuj?ce przepisy prawa.
Instytucj? kredytow?, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocen? kredytow? /
stosuje procedur? scoringow? jest Santander Consumer Bank S.A..

?rodki techniczne i Pa?stwa obowi?zki
Sklep internetowy dok?ada wszelkich mo?liwych stara?, aby zabezpieczy? Pa?stwa dane i
ochroni? je przed dzia?aniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezb?dne zabezpieczenia
serwerów, po??cze? i Witryny w celu ochrony Pa?stwa danych, w szczególno?ci szyfrowany system logowania do panelu poprzez Certyfikat SSL, realizacja p?atno?ci poprzez zewnetrzynch opertatorów. Wszystkie po??czenia

zwi?zane z wykonywaniem przez Pa?stwa p?atno?ci elektronicznych, w przypadku wyboru takiej
opcji, b?d? nast?powa? za po?rednictwem bezpiecznego szyfrowanego po??czenia.
Podj?te przez nas dzia?ania mog? okaza? si? jednak niewystarczaj?ce, je?eli sami nie zachowaj?
Pa?stwo zasad bezpiecze?stwa. W szczególno?ci musz? Pa?stwo zachowa? w poufno?ci login i
has?o do Witryny i nie udost?pnia? ich osobom trzecim. Prosz? pami?ta?, ?e sklep internetowy nie
b?dzie zwraca? si? do Pa?stwa o ich podanie, z wyj?tkiem podania ich w trakcie logowania na
Witrynie. W celu uniemo?liwienia korzystania z pa?stwa konta osobom
nieuprawnionym prosimy si? wylogowa? po zako?czeniu korzystania z Witryny. Komputer winien posiada? program antywirusowy, który bedzie chroni? Pa?stwa dane na w?asnym komputerze.

W jaki sposób mo?ecie Pa?stwo korzysta? z przys?uguj?cych praw?
Macie Pa?stwo mo?liwo?? podgl?du i edycji Pa?stwa danych, w ka?dym czasie, w ramach
Witryny, po zalogowaniu si? z u?yciem adresu e-mail oraz has?a. W sytuacji, gdy zapomnicie
Pa?stwo has?a lub wyst?pienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem:
sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl.
Przys?uguje Pa?stwo prawo do ??dania informacji o tre?ci przechowywanych na Pa?stwa temat
danych, jak równie? prawo do ??dania zmiany, zablokowania lub usuni?cia danych, a tak?e prawo

do sprostowania b??dów, uzupe?nienia lub uaktualnienia Pa?stwa danych. Macie Pa?stwo równie?
mo?liwo?? wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa?stwa danych osobowych w celach
marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl.
Inne strony internetowe
W ramach Witryny mog? pojawia? si? okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe dzia?aj? niezale?nie od Witryny i nie s? w ?aden sposób nadzorowane przez sklep
internetowy. Strony te mog? posiada? w?asne polityki dotycz?ce prywatno?ci, z którymi zalecamy
zapozna? si?. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialno?ci za zasady post?powania z danymi
w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane
pod adresem: admin@radio-gozdawa.live  lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji / Rafał Chwalińskiego


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *