Ustawa o Rewitalizacji i Ochronie Rzeki Odry

Written by on 19 maja 2023

Decyzja Rady Ministrów o przyjęciu projektu ustawy o rewitalizacji rzeki Odry ma duże znaczenie dla ekosystemu tej rzeki oraz zależnych od niej obszarów. Projekt, który ma charakter specustawy, skoncentrowany jest na inwestycjach mających na celu poprawę stanu Odry i związanych z nią ekosystemów. Przewiduje się, że na te działania zostanie przeznaczona kwota 1,2 mld zł.

Główne cele projektu ustawy to zapewnienie odpowiednich zasobów wodnych oraz poprawa jakości wody w rzece Odrze. W ramach inwestycji planowane jest wprowadzenie środków mających na celu przywrócenie właściwego funkcjonowania środowiska naturalnego, takich jak renaturyzacja i budowa piętrzeń wodnych. Ponadto ustawodawstwo ma zapewnić wsparcie finansowe dla określonych inwestycji, priorytetowe realizowane zarówno na samej Odrze, jak i w jej zlewni.

Projekt ustawy przewiduje również zaostrzenie kar finansowych za wykroczenia związane z gospodarką wodną, co ma stanowić dodatkową motywację do przestrzegania regulacji dotyczących ochrony wód. Zakładane są również kary administracyjne za zaniedbania w gospodarce wodnej, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i bezpieczeństwa środowiska.

Dodatkowo, przepisy projektu umożliwiają cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego, jeśli korzystanie z wód stwarzałoby zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub poważne szkody dla środowiska. Wprowadzenie nowych przepisów przewidziano na 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry jest ważnym krokiem w kierunku ochrony i przywracania naturalnego stanu tej rzeki. Wdrażane środki mają na celu stworzenie zdrowszego i bardziej zrównoważonego ekosystemu, który będzie korzystny zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla społeczności korzystających z Odry.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *