Projekt zmian w Statucie PZW – kwiecień 2023 r.

Written by on 26 kwietnia 2023

Projekt zmian w Statucie PZW – kwiecień 2023 r.
/Komisja Zarządu Głównego PZW ds. zmian w Statucie PZW/
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

1
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Polski Związek Wędkarski, w skrócie PZW, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym,
samorządnym stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa oraz kontynuatorem tradycji
zorganizowanego wędkarstwa w Polsce.
§ 2
1. Podstawą prawną działania Związku jest:
1) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, z późniejszymi
zmianami;
2) Statut Polskiego Związku Wędkarskiego.
2. Związek posiada osobowość prawną.
§ 3
1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą naczelnych władz i organów Związku jest m.st. Warszawa.
3. Strukturę organizacyjną Związku tworzą okręgi i koła.
4. Okręgi, jako terenowe jednostki organizacyjne, posiadają osobowość prawną.
5. Związek z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może być
członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, jeżeli zakres ich działania jest
zgodny z celami Związku.
§ 4
1. Związek używa godła i barw, a władze i organy Związku pieczęci określającej ich nazwę.
2. Wzór godła i barw ustala, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów.
3. Godło Związku podlega ochronie prawnej.
4. Wzór pieczęci Związku ustala Zarząd Główny.
5. Związek obchodzi święto wędkarstwa polskiego w dniu 23 czerwca – Dzień Wędkarza.
2
§ 5
1. Związek opiera działalność na pracy społecznej swych członków, a do prowadzenia spraw
tworzy biura i jednostki gospodarcze oraz zatrudnia pracowników, w tym swoich członków,
którzy nie mogą jednocześnie pełnić żadnych funkcji z wyboru we władzach lub organach
Związku oraz funkcji rzecznika dyscyplinarnego.
2. Członek Związku będący pracownikiem Związku, wybrany do władz lub organu traci
funkcję, jeśli w ciągu trzech dni od daty wyboru nie złoży wniosku o rozwiązanie umowy
o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia tego
wniosku w ciągu kolejnych trzech dni.
3. Czynności związane z zatrudnianiem, dokonują osoby wskazane w odpowiednich
przepisach Statutu PZW oraz w regulaminach zatrudniania i wynagradzania, uchwalanych
przez władze Związku.
ROZDZIAŁ II
Cele Związku i sposoby ich realizacji
§ 6
Celem Związku jest upowszechnianie i promowanie wędkarstwa, prowadzenie racjonalnej
gospodarki wędkarsko-rybackiej, użytkowanie i ochrona wód, organizowanie rekreacji
i sportu wędkarskiego, działanie na rzecz ochrony przyrody, edukacja i kształtowanie etyki
wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.
§ 7
Cele Związku realizowane są poprzez:
1) reprezentowanie Związku w kraju i za granicą;
2) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami wędkarskimi;
3) współpracę z organizacjami i instytucjami proekologicznymi;
4) współdziałanie z instytucjami powołanymi do ochrony przyrody i ekosystemów
wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku
wodnym;
5) współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, w szczególności w zakresie
ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji;
6) nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki wędkarskiej
i rybackiej;
7) udział w postępowaniach administracyjnych i cywilnych, oraz w procesie stanowienia
prawa w zakresie realizacji celów statutowych;
8) prowadzenie ośrodków zarybieniowych;
9) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność
statutową. Prowadzenie działalności gospodarczej regulują odrębne przepisy;
10) prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu
wędkarstwa i rekreacji;
11) realizowanie działań w zakresie sportu wędkarskiego w kraju i za granicą;
12) organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich;
3
13) wyłanianie kadry w dyscyplinach sportu wędkarskiego i reprezentacji PZW;
14) popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży oraz
prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w zakresie wychowania, nauki,
techniki, kultury fizycznej i sportu, związanych z ochroną przyrody i ochroną
środowiska naturalnego, w tym prowadzenie obozowisk, baz wypoczynkowych lub
edukacyjnych;
15) edukację i turystykę wędkarską;
16) współpracę z organizacjami zajmującymi się resocjalizacją, zwalczaniem nałogów
i patologii społecznych w szczególności alkoholizmu i narkomani oraz prowadzącymi
pracę ze środowiskami zagrożonymi wychowawczo;
17) prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską;
18) prowadzenie działalności wydawniczej;
19) współdziałanie i podejmowanie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej osób
z niepełnosprawnościami;
20) podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji
celów Związku;
21) uczestniczenie w realizacji zadań publicznych, pokrywających się z celami Związku.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§ 8
Związek zrzesza członków:
1) zwyczajnych
2) uczestników
§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna
i uznaje Statut Związku oraz wniosła składkę członkowską ogólnozwiązkową.
2. Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba fizyczna w wieku poniżej 16 lat, za
zgodą przedstawiciela ustawowego, która wniosła składkę członkowską ogólnozwiązkową.
3. Członkiem Związku może być cudzoziemiec, który wniósł składkę członkowską
ogólnozwiązkową.
§ 10
1. Procedurę związaną z wstąpieniem do Związku, określoną przez Zarząd Główny, realizują
Zarządy Kół.
2. Ewidencję członków prowadzi Zarząd Koła w formie określonej przez Zarząd Główny.
4
3. Od decyzji zarządu koła odmawiającej przyjęcia do Związku osobom, o których mowa
w § 11 ust. 2, przysługuje prawo odwołania do zarządu okręgu, którego decyzja jest
ostateczna.
§ 11
1. Osoba ukarana prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego o wykluczeniu ze
Związku, ma prawo ubiegać się o przyjęcie do Związku, po upływie 6 lat od daty
uprawomocnienia się orzeczenia sądu koleżeńskiego.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób skazanych prawomocnym wyrokiem
sądów powszechnych za naruszenia ustawy z zakresu rybactwa i ochrony przyrody.
§ 12
1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:
1) zgonu;
2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi macierzystego Koła;
3) nieopłacenia składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w terminie do 30 kwietnia
danego roku;
4) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego lub sądu
powszechnego, za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody.
2. Ustanie członkostwa w Związku, o którym mowa w ust. 1, stwierdza Zarząd Koła.
W przypadku osób pełniących funkcje we władzach lub organach, Zarząd Koła zawiadamia
Zarząd Okręgu oraz – w przypadku ustania członkostwa we władzach lub organach
naczelnych – Zarząd Główny za pośrednictwem Zarządu Okręgu.
3. Sąd koleżeński, który wydał prawomocne orzeczenie, zawiadamia na piśmie właściwy
Zarząd Koła o ustaniu członkostwa w Związku, na podstawie ust. 1 pkt 4.
§ 13
1. Członek Związku ma prawo:
1) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu koła;
2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych
w niniejszym Statucie;
3) kierować wnioski i skargi do właściwych władz i organów Związku oraz uzyskiwać
odpowiedzi w terminach właściwych dla postępowania administracyjnego;
4) uprawiać wędkarstwo na wodach będących w użytkowaniu Związku, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami zezwolenia właściciela lub
użytkownika wody;
5) otrzymywać i nosić odznaki Związku;
6) otrzymywać diety w przypadku pełnienia funkcji we władzach i organach Związku lub
funkcji rzecznika dyscyplinarnego, zwrot kosztów podróży oraz inne wydatki,
związane z realizacją celów statutowych w wysokościach i rodzaju wydatków
określonych uchwałą właściwego Zarządu;
7) pełnić tylko jedną funkcję we władzach lub organach Związku danego szczebla
5
organizacyjnego;
8) Prezes Zarządu Głównego i Prezes Zarządu Okręgu może pełnić funkcję Prezesa nie
więcej niż dwie pełne, następujące bezpośrednio po sobie; Drugi wariant: brak
kadencyjności w związku z powyższym, ten punkt zniknąłby z tego paragrafu;
9) Prezes Zarządu Głównego nie może pełnić innych funkcji z wyboru we władzach albo
organach Związku. W przypadku wyboru na funkcję Prezesa Zarządu Głównego,
w terminie 7 dni jest on zobowiązany do złożenia rezygnacji z dotychczas pełnionych
funkcji;
10) przenieść się do innego koła z zachowaniem nabytych praw członkowskich.
2. Członek uczestnik Związku posiada uprawnienia wymienione w ust.1 pkt.1,3,4,5,10.
§ 14
Członek zwyczajny i uczestnik Związku ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Związku;
2) kierować się zasadą wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego imienia
Związku;
3) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Związku
i wynikające z pełnionych funkcji w Związku;
4) chronić i dbać o mienie Związku, jako dobro wspólne;
5) świadczyć prace społeczne na rzecz Związku;
6) przestrzegać przepisów rybackiego użytkownika i właściciela wody z zakresu
rybactwa, wędkarstwa i ochrony przyrody;
7) należeć tylko do jednego koła w Związku;
8) aktualizować dane osobowe i adres zamieszkania;
9) wnosić składkę członkowską ogólnozwiązkową nie później niż do 30 kwietnia danego
roku;
10)przestrzegać procedur, z zachowaniem i wyczerpaniem toku instancji.
§ 15
1. Za zasługi w działalności statutowej, członek Związku może otrzymać odznaki honorowe
PZW, medale oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia.
2. Okręgi mogą ustanawiać i nadawać medale, odznaki, dyplomy i plakietki okolicznościowe.
3. Za szczególne zasługi dla Związku, Krajowy Zjazd Delegatów może nadać tytuł „Członek
Honorowy PZW”. Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek
członkowskich, z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na
wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Członek Honorowy PZW potwierdza
przynależność do Związku w Kole na podstawie znaczka wydanego przez Zarząd Główny.
6
4. Jednostkom terenowym Związku, w uznaniu dorobku, Zarząd Główny może przyznać
zbiorową odznakę „Za zasługi dla PZW”.
5. Osobom niebędącym członkami Związku oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla
wędkarstwa i Związku, Zarząd Główny może przyznać odznakę „Zasłużony dla Polskiego
Związku Wędkarskiego”.
6. Za szczególne zasługi Prezesa Zarządu, po zakończeniu pełnienia funkcji, najwyższa
władza danego szczebla organizacyjnego Związku, może nadać tytuł „Prezes Honorowy”.
7. Zasady nadawania i pozbawiania odznak honorowych i medali oraz tytułu Członek
Honorowy PZW, określają odrębne regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.
§ 16
1. Członek Związku nieprzestrzegający obowiązków określonych w § 14 pkt 1-8 i 10 podlega
odpowiedzialności organizacyjnej przed sądem koleżeńskim.
2. Karami wymierzanymi przez sąd koleżeński są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie w prawach członka na okres od miesiąca do dwóch lat;
4) wykluczenie ze Związku z równoczesnym pozbawieniem wszystkich odznak
Związkowych i tytułu Członka Honorowego PZW.
3. Sąd poza karami, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, może orzec karę w postaci pozbawienia
wszystkich lub określonych przez Sąd Koleżeński odznak Związkowych poczynając od
odznaki najwyższej.
4. Prawomocna kara, orzeczona przez sąd koleżeński, podlega wpisowi do karty
ewidencyjnej.
5. Postępowanie dyscyplinarne może zakończyć się orzeczeniem winy bez wymierzania
kary, jeśli sąd uzna, że samo postępowanie dyscyplinarne odniosło spodziewany efekt,
a straty spowodowane przewinieniem zostały naprawione.
6. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 następuje po upływie roku od
uprawomocnienia się orzeczenia.
7. Zatarcie kary, o której mowa w ust. 2 pkt 3, następuje po dwóch latach od momentu
upływu terminu, na który kara została orzeczona. Na wniosek ukaranego, właściwy sąd
koleżeński, może skrócić powyższy okres zatarcia do jednego roku.
7
8. Zatarcie kary, o której mowa w ust. 2 pkt 4, następuje po sześciu latach od daty
uprawomocnienia się orzeczenia.
9. Członek Związku, ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego, karą
określoną w ust. 2 pkt 2, 3, 4 albo skazany prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia
publicznego, traci prawo do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku, łącznie
z pozbawieniem mandatu delegata. Ukarany nie może być wybierany do władz i organów
Związku do czasu zatarcia orzeczonej kary.
ROZDZIAŁ IV
Władze, organy i zasady organizacyjne Związku
§ 17
1. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów.
2. W okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów naczelną władzą Związku jest Zarząd
Główny.
3. Naczelnym organem kontroli wewnętrznej Związku jest Główna Komisja Rewizyjna.
Na niższych szczeblach organizacyjnych działają okręgowe i kołowe komisje rewizyjne.
4. Naczelnym organem orzekającym w sprawach przewinień członków jest Główny Sąd
Koleżeński. Na szczeblu okręgu, jako sąd niższej instancji organem orzekającym w sprawie
przewinień członków są sądy okręgowe.
§ 18
1. Wybory do władz i organów odbywają się w głosowaniu tajnym, według zasad
określonych w ordynacji wyborczej. Wybory do władz i organów koła oraz delegatów
i zastępców delegatów na okręgowy zjazd delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym,
chyba że większość uczestników walnego zgromadzenia członków koła, opowie się za
głosowaniem jawnym.
2. Władze i organy Związku szczebla krajowego i okręgowego wybierane są spośród
delegatów na Zjazd.
3. Osoba zrzeszona w innej organizacji, prowadzącej działalność konkurencyjną do Związku
w zakresie pozyskiwania i użytkowania wód, działającej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, nie może być członkiem władz i organów Związku.
4. Kadencja władz i organów trwa cztery lata i jest równoczesna.
8
5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów
oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła, zwołane celem
przeprowadzenia wyborów uzupełniających, nie przerywa i nie narusza tej kadencji oraz
nie ingeruje w wybory dokonane na zwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów,
Okręgowym Zjeździe Delegatów oraz Walnym Zgromadzeniu SprawozdawczoWyborczym Członków Koła.
6. Bieg kadencji władz i organów Związku może być przedłużony na podstawie przepisów
wydanych przez właściwe organy państwowe, odnoszące się do zdarzeń o charakterze siły
wyższej, klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.
7. Mandaty Delegatów na Zjazd Krajowy i na Zjazdy Okręgowe zachowują ważność
w okresie kadencji. Mandat delegata wygasa w przypadku zgonu, ustania członkostwa,
rezygnacji, ukarania zgodnie z § 16 ust. 9, przejścia delegata do innego okręgu lub
likwidacji okręgu.
§ 19
1. Uchwały władz i organów Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności,
co najmniej połowy liczby ich członków, o ile inny przepis Statutu nie przewiduje
większości kwalifikowanej. Posiedzenia władz, organów i komisji Związku są
protokółowane.
2. Uchwały władz wyższego szczebla są obowiązujące dla władz niższych szczebli
organizacyjnych.
3. Władze wyższego szczebla mogą zawiesić, bądź uchylić każdą uchwałę władz niższego
szczebla, jeżeli jest sprzeczna ze Statutem, przepisami określonymi w § 2 ust.1, uchwałami
władz wyższego szczebla lub innymi obowiązującymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
4. W przypadku wniesienia sprzeciwu do uchwały, o której mowa w ust. 3, zawieszona lub
uchylona uchwała, nie obowiązuje od dnia jej zawieszenia lub uchylenia.
5. Władza lub organ Związku może z urzędu sprostować w swojej uchwale błędy oraz inne
oczywiste omyłki pisarskie.
§ 20
1. W przypadku zdekompletowania w trakcie kadencji składu władz lub organów,
uzupełnienie może nastąpić na najbliższym posiedzeniu tych władz lub organów, spośród
delegatów, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów. W kołach, w przypadku
braku kolejnych osób kandydujących do władz i organów, uzupełnienie następuje spośród
jego członków. Uzupełnienie składu władz lub organów, stwierdza uchwałą Zarząd lub
organ, którego takie uzupełnienie dotyczy.
9
2. W przypadku zdekompletowania przekraczającego 1/2 wybranego składu władz
i organów, właściwy Zarząd albo zarząd komisaryczny wyznaczony przez Zarząd
wyższego szczebla, zwołuje nadzwyczajny zjazd delegatów, na szczeblu koła
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła dla dokonania wyborów
uzupełniających, najpóźniej w okresie trzech miesięcy od daty stwierdzenia stanu
zdekompletowania.
3. W przypadku zdekompletowania przekraczającego 1/2 składu władz i organów naczelnych
Związku, nadzwyczajny zjazd delegatów zwołuje najpóźniej w okresie trzech miesięcy od
daty stwierdzenia stanu zdekompletowania:
a) Prezes Zarządu Głównego stosownym zarządzeniem lub w przypadku zaistnienia
okoliczności wyłączających możliwość jego działania osoby wskazane w § 28 ust. 3;
b) Główna Komisja Rewizyjna w drodze podjętej uchwały, w przypadku zaistnienia
okoliczności wyłączających możliwość działania osób wskazanych w pkt. 3a.
niniejszego paragrafu.
4. Władze i organy Związku w drodze uchwały odwołują ze swego składu każdego
członka wskutek śmierci, utraty członkostwa, rezygnacji lub prawomocnego orzeczenia
kary
w postępowaniu dyscyplinarnym. Władze i organy na skutek stwierdzonej bezczynności
w stosunku swojego członka, mogą złożyć do właściwego rzecznika dyscyplinarnego
wniosek o ukaranie.
5. Po przyjęciu przez sąd koleżeński do rozpoznania złożonego przez rzecznika
dyscyplinarnego wniosku o ukaranie, władze i organy Związku w drodze uchwały, na
najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 7 zawieszają w pełnionych funkcjach
członka ze swego składu, którego ten wniosek dotyczy.
6. Prezesa Zarządu, przewodniczącego komisji rewizyjnej i przewodniczącego sądu
koleżeńskiego, zawiesza Zarząd wyższego szczebla lub odpowiednio organ nadrzędny po
przyjęciu przez sąd koleżeński do rozpoznania złożonego przez rzecznika dyscyplinarnego
wniosku o ukaranie. W odniesieniu do Prezesa Zarządu Głównego zawieszenia dokonuje
Zarząd Główny. Zawieszenia przewodniczących Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego
Sądu Koleżeńskiego dokonuje organ, który dokonał ich wyboru. Właściwy sąd koleżeński
zawiadamia niezwłocznie odpowiedni zarząd lub organ Związku o przyjęciu do
rozpoznania złożonego przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o ukaranie.
7. W przypadku zgonu, utraty członkostwa, rezygnacji lub prawomocnego orzeczenia kary
w postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do Prezesa, z wyłączeniem kary określonej
w § 16 ust. 2, pkt 1, należy zwołać nadzwyczajny zjazd delegatów lub nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Członków Koła, w terminie do 3 miesięcy od daty stwierdzenia
zaistnienia przywołanych przesłanek w celu wyboru Prezesa.
10
8. Władze i organy nadrzędne, sprawują nadzór nad władzami i organami niższego szczebla
oraz mają prawo zawieszenia w czynnościach pełnego lub częściowego składu władz
i organów tych szczebli, jeśli zostanie stwierdzone ich działanie sprzeczne
z przepisami określonymi w § 2 ust. 1.
9. Na okres zawieszenia władz i organów, który może trwać do sześciu miesięcy, funkcje te
wykonuje zarząd komisaryczny powołany uchwałą przez władze lub organ wyższego
szczebla. Okres zawieszenia może zostać jednokrotnie przedłużony na czas nie dłuższy niż
sześć miesięcy.
10. W przypadku zawieszenia Prezesa Zarządu, jego obowiązki i uprawnienia, przejmują
odpowiednio osoby wskazane w § 28 ust. 3, § 45 ust. 4 oraz § 56 ust. 3.
§ 21
1. Postepowanie przed sądami koleżeńskimi PZW jest dwuinstancyjne, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.
2. O treści prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego, właściwy sąd koleżeński
zawiadamia na piśmie, odpowiedni Zarząd Koła i Okręgu lub Zarząd Główny w terminie
7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
3. Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego, może być poddane rewizji przez Główny Sąd
Koleżeński, w terminie do sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia na podstawie
umotywowanego wniosku Prezesa Zarządu Głównego.
4. Wniosek ukaranego o rewizje może być złożony jeden raz do Prezesa Zarządu Głównego.
5. W przypadku zrzeczenia się członkostwa w Związku przez osobę objętą postępowaniem
dyscyplinarnym przed sądem koleżeńskim lub na etapie postepowania dyscyplinarnego przed
rzecznikiem dyscyplinarnym postępowanie dyscyplinarne w stosunku do tej osoby ulega
zawieszeniu. Prawo do podjęcia zawieszonego postepowania przed rzecznikiem
dyscyplinarnym lub podjęcia zawieszonego postępowania toczącego się przed sądem
koleżeńskim przedawnia się po upływie 5 lat od daty zrzeczenia się członkostwa.
6. Przed sądami koleżeńskimi w charakterze oskarżycieli występują rzecznicy
dyscyplinarni, powołani przez właściwe zarządy Związku. Rzecznik dyscyplinarny musi być
członkiem Związku.
7. Członek Związku pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz
będący członkiem organów Związku nie może pełnić jednocześnie funkcji rzecznika
dyscyplinarnego tego samego szczebla.
11
8. Procedurę postępowania przed sądami oraz w toku postępowania dyscyplinarnego określają
stosowne regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.
§ 22
Krajowy Zjazd Delegatów może być:
1) zwyczajny,
2) nadzwyczajny.
§ 23
1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, zwołuje co 4 lata, Zarząd Główny.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny
zawiadamia delegatów i Zarządy okręgów na piśmie, co najmniej na 30 dni przed
Krajowym Zjazdem Delegatów, załączając do zawiadomienia sprawozdanie z działalności,
projekty regulaminu i porządku obrad Zjazdu oraz inne dokumenty i wnioski, będące
tematem obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Krajowy Zjazd Delegatów, podejmuje uchwały zwykła większością, przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 65 ust. 1 oraz § 66 i 67.
§ 24
1. W Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą:
1) delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy delegatów, w okręgach: liczących do 10 tys.
członków 2 delegatów, od 10 tys. do 20 tys. członków 4 delegatów, od 20 do 30 tys.
członków 5 delegatów, powyżej 30 tys. członków 7 delegatów, zgodnie z ordynacją
uchwaloną przez Zarząd Główny, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego
Krajowy Zjazd Delegatów;
2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz i organów Związku oraz osoby
zaproszone.
2. W krajowym zjeździe uczestniczą delegaci lub zastępcy delegatów w przypadku
wygaśnięcia mandatu delegata w trakcie trwającej kadencji, z zastrzeżeniem § 18 ust. 8 i 9.
Procedurę nabycia uprawnień delegata przez jego zastępcę określa ordynacja wyborcza
uchwalona przez Zarząd Główny.
§ 25
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalenie porządku i regulaminu obrad;
2) ustalanie ogólnych kierunków działalności Związku;
12
3) rozpatrzenie wniosków zgłoszonych Zjazdowi;
4) zapoznanie się ze sprawozdaniami Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej
i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
5) ustalanie składu liczbowego władz i organów szczebla naczelnego;
6) wybór Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
7) nadawanie tytułu Członek Honorowy PZW, na wniosek Zarządu Głównego;
8) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych
Związku;
9) uchwalanie Statutu, podejmowanie uchwał o zmianie Statutu oraz rozwiązaniu
Związku i rozporządzeniu jego majątkiem zgodnie z Rozdziałem VIII Statutu;
10)określanie zasad i wysokości odpisu na diety na daną kadencję z tytułu pełnienia
funkcji społecznej z wyboru oraz rzecznika dyscyplinarnego;
11)ustalanie zasad stosowania ulg w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej
i wpisowym;
12)uchwalanie regulaminu komisji rewizyjnych;
13)uchwalenie wysokości odpisu ze składki członkowskiej.
§ 26
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub
w terminie do 3 m-cy od daty zgłoszenia wniosku, przez bezwzględną większość delegatów
określonych w par. 24 ust. 2 wraz z proponowanym porządkiem obrad i uzasadnieniem,
przywołującym merytoryczne przesłanki wniosku. Przepisy par. 20 ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
2. W przypadku niedotrzymania terminu przez Zarząd Główny, o którym mowa w ust. 1,
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Główna Komisja Rewizyjna w terminie 30
dni od upływu terminu określonego w ust. 1.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w przedmiocie spraw
wskazanych we wniosku o jego zwołanie.
§ 27
1. Zarząd Główny realizuje zadania statutowe Związku i za swoją działalność odpowiada
przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
2. Prezydium Zarządu Głównego pełni funkcję kierownika jednostki w rozumienia
obowiązujących przepisów prawa.
3. Funkcję organu zatwierdzającego w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 2,
wykonuje Zarząd Główny.
§ 28
1. Zarząd Główny wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów, liczy od 21 do 33
członków wraz z Prezesem.
13
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny, który zwołuje i prowadzi Prezes nie później
niż 10 dni od dnia wyborów, na wniosek Prezesa, wybiera spośród swych członków,
jedenastoosobowe Prezydium Zarządu Głównego w składzie:
a) Prezes wybrany przez Krajowy Zjazd Delegatów, oraz:
b) wiceprezesi,
c) skarbnik,
d) sekretarz,
e) członkowie Prezydium.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego, Prezes upoważnia na piśmie wskazanego
przez siebie członka Prezydium Zarządu Głównego, do realizacji zapisów § 28 ust. 2, § 31
ust. 4 i § 62 ust. 3 w przypadku swojej nieobecności.
4. Na wniosek Prezesa, Zarząd Główny może ze składu Prezydium Zarządu Głównego,
odwołać każdego z jego członków oraz powołać na jego miejsce innego członka Zarządu
Głównego.
§ 29
1. Zarząd Główny obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje i prowadzi Prezes lub upoważniony przez niego
członek Prezydium Zarządu Głównego, zgodnie z par. 28 ust. 3.
3. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego
Związek reprezentuje oraz nim kieruje Prezes Zarządu Głównego lub członek Prezydium
Zarządu Głównego zgodnie z § 28 ust. 3, poprzez wydawanie zarządzeń, które podlegają
przedłożeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego lub Prezydium Zarządu
Głównego.
4. Prezes Zarządu Głównego lub wyznaczony przez niego członek Zarządu Głównego, ma
prawo uczestnictwa z głosem doradczym, w posiedzeniach Głównej Komisji Rewizyjnej.
§ 30
Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie i sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą Związku w okresie pomiędzy
Krajowymi Zjazdami Delegatów oraz reprezentowanie go na zewnątrz. Postanowienia
§ 62 stosuje się odpowiednio;
2) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;
3) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów i przedstawianie mu dokumentów,
o których mowa w § 23 ust. 2;
4) uchwalanie ordynacji wyborczej;
5) rozpatrywanie wniosków pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej;
14
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Związku, zgodnie z ustawą
o rachunkowości;
7) zatwierdzanie rocznych budżetów Związku oraz ustalanie wysokości składki
członkowskiej ogólnozwiązkowej i wpisowego;
8) podejmowanie uchwał o tworzeniu, łączeniu się, następstwie prawnym,
rozwiązywaniu i likwidacji terenowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
gospodarczych, – przy czym podjęcie uchwały o tworzeniu, likwidacji i połączeniu
tych jednostek wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3
członków, w pozostałych przypadkach wymagana jest zwykła większość przy
obecności, co najmniej 1/2 członków;
9) uchwalanie przepisów regulujących działalność Związku;
10) nadawanie odznak związkowych i wyróżnień dla członków PZW i innych osób
wspomagających działalność statutową Związku;
11) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Związku i uchwalanie ich
regulaminów;
12) ustalanie zasad stosowania ulg w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej
i wpisowym;
13) ustalanie zasad organizacji krajowych i międzynarodowych wędkarskich imprez
sportowych i rekreacyjnych oraz powoływanie kadr i zatwierdzanie ich budżetów;
14) podejmowanie uchwał w przedmiocie obciążania, nabywania oraz zbywania
nieruchomości ogólnozwiązkowych;
15) ustalanie kierunków organizowania pracy z młodzieżą wędkarską;
16) ustalanie kierunków działalności Związku w dziedzinie ochrony i zagospodarowania
wód;
17) nadzorowanie działalności gospodarczej oraz wykonywanie praw wspólnika
i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego;
18) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku, w tym
zawieszanie lub uchylanie uchwał władz niższego szczebla, zgodnie z § 19 ust. 3;
19) organizowanie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej dla potrzeb Związku
oraz współdziałanie z innymi organizacjami o celach działania tożsamych z celami
działalności Związku;
20) udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Związku oraz do czynności bankowych i procesowych dla osób
wyznaczonych przez Zarząd Główny;
21) zatrudnianie i zwalnianie – na wniosek Prezesa Zarządu Głównego – dyrektora biura
ZG, głównego księgowego. W stosunku do w/w osób czynności z zakresu prawa
pracy wykonuje Prezes ZG. W stosunku do pozostałych pracowników czynności
z zakresu prawa pracy wykonuje dyrektor albo inna upoważniona osoba. Zatrudnianie
i zwalnianie pracowników Biura ZG odbywa się za zgodą Prezesa ZG. Zarząd Główny
w drodze uchwały określa i wprowadza strukturę organizacyjną i zakresy podległości
służbowej na szczeblu Biura Zarządu Głównego;
22) powoływanie i odwoływanie – na wniosek Prezesa Zarządu Głównego – rzeczników
dyscyplinarnych Zarządu Głównego oraz rzecznika prasowego Zarządu Głównego;
23) wykładni Statutu oraz przepisów uchwalonych przez Zarząd Główny;
15
24) uchwalanie regulaminów dotyczących pracy sądów koleżeńskich oraz rzeczników
dyscyplinarnych, po zasięgnięciu opinii Głównego Sądu Koleżeńskiego;
25) uchwalanie Regulaminu organizacyjnego koła PZW.
§ 31
1. Prezydium Zarządu Głównego obraduje na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie
rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje na bieżąco całokształtem zagadnień i spraw
podlegających kompetencji Zarządu Głównego, z wyłączeniem możliwości uchylania lub
zmiany podjętych przez Zarząd Główny uchwał. Wszystkie podjęte przez Prezydium Zarządu
Głównego uchwały podlegają przedłożeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego,
który może je uchylić bądź zmienić.
3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza Główny Księgowy, podpisuje Prezydium
Zarządu Głównego i przedkłada Głównej Komisji Rewizyjnej celem zaopiniowania oraz
Zarządowi Głównemu celem zatwierdzenia.
4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje i prowadzi Prezes lub
upoważniony przez niego członek Prezydium Zarządu Głównego zgodnie z § 28 ust.3.
§ 32
1. Główna Komisja Rewizyjna liczy od 9 do 15 członków, wybranych przez Krajowy Zjazd
Delegatów. Ukonstytuowanie następuje w terminie 10 dni od daty wyborów.
2. Ukonstytuowanie Głównej Komisji Rewizyjnej polega na wyborze spośród jego członków
prezydium w składzie: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i dwóch
członków.
§ 33
1. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajowy
Zjazd Delegatów.
2. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Związku;
2) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych w trybie § 30 ust.1 przez Zarząd Główny
w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku;
3) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Głównego;
4) kontrolowanie działalności Zarządu Głównego nie rzadziej niż raz w roku;
5) nadzór nad okręgowymi komisjami rewizyjnymi;
6) zwoływanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w przypadku zaistnienia
przesłanek opisanych w par. 20 ust. 3.
3. Przewodniczący GKR lub wyznaczony przez niego członek GKR, ma prawo uczestnictwa
z głosem doradczym w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Głównego.
16
4. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Krajowym
Zjeździe Delegatów oraz informacje dwa razy w roku, co sześć miesięcy na posiedzeniach
Zarządu Głównego.
§ 34
1. Główny Sąd Koleżeński liczy od 9 do 11 członków wybranych przez Krajowy Zjazd
Delegatów. Ukonstytuowanie następuje w terminie 10 dni od daty wyborów.
2. Ukonstytuowanie Głównego Sądu Koleżeńskiego polega na wyborze spośród jego
członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.
3. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego lub wyznaczony przez niego członek
Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach
Prezydium i Zarządu Głównego.
4. Główny Sąd Koleżeński i sądy niższych instancji,, działają na podstawie regulaminu
uchwalonego przez Zarząd Główny.
§ 35
Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe
Delegatów oraz informacje dwa razy w roku, co sześć m-cy, na posiedzeniach Zarządu
Głównego.
§ 36
1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje i orzeka w pierwszej instancji w sprawach przeciwko
członkom władz i organów naczelnych i okręgowych.
2. Główny Sąd Koleżeński jest instancją odwoławczą od orzeczeń wydanych w pierwszej
instancji przez Okręgowe Sądy Koleżeńskie oraz od orzeczeń wydanych w pierwszej
instancji przez Główny Sąd Koleżeński.
3. Główny Sąd Koleżeński orzeka w pierwszej i drugiej instancji w składach orzekających
złożonych z trzech członków wyznaczonych przez przewodniczącego Głównego Sądu
Koleżeńskiego, który również wskazuje przewodniczącego składu orzekającego. W drugiej
instancji składy orzekające wyznaczane są z pominięciem osób orzekających w pierwszej
instancji.
4. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może powoływać do składu orzekającego
członków okręgowego sądu koleżeńskiego.
5. W trybie rewizji Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w zespołach
pięcioosobowych.
17
ROZDZIAŁ V
Okręgi Związku
§ 37
1. Okręg jest terenową jednostką organizacyjną, Związku zapewniającą realizację celów
Związku określonych w § 7 Statutu.
2. Terenem działania okręgu, jest obszar terytorialny określony w uchwale Zarządu
Głównego, o powołaniu danego okręgu, jako podmiotu posiadającego odrębną osobowość
prawną.
3. Warunkiem powołania i istnienia okręgu, jest posiadanie zdolności do samodzielnego
finansowania i realizowania celów statutowych.
4. Dopuszcza się zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych
i materialnych między okręgami Związku. Nabywca staje się następcą prawnym zbywcy
i jest zobowiązany do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za jego dotychczasowe
zobowiązania.
5. Zbycie, o którym mowa w ust. 4, następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
podjętej na wniosek wyrażony uchwałami okręgowych zjazdów delegatów okręgów
– (Zbywcy i Nabywcy).
6. W przypadku utraty przez Okręg zdolności określonej w ust. 3 i po wyczerpaniu procedury
naprawczej Zarząd Główny w drodze uchwały dokonuje likwidacji okręgu i podziału jego
majątku oraz terenu działania.
7. Zarząd Główny wszczyna procedurę likwidacyjną okręgu w przeciągu trzech miesięcy od
daty powzięcia informacji o spełnieniu się przesłanek określonych w ust. 6.
8. Okręgi mogą organizować współpracę kół w ustalonych przez siebie rejonach.
9. Okręgi mogą między sobą zawierać porozumienia oraz podejmować współpracę
w zakresie realizacji zadań statutowych i wspólnej reprezentacji przed władzami
samorządowymi. Zawieranie porozumień oraz podejmowanie współpracy przez okręgi
z naczelnymi organami władzy i administracji rządowej wymaga zgody Zarządu
Głównego.
§ 38
1. Łączenie się okręgów następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego, podjętej
w następstwie wspólnych wniosków delegatów Okręgowych Zjazdów łączących się okręgów,
w zakresie wskazania:
a) proponowanego terminu połączenia,
b) okręgu podlegającego przyłączeniu do łączącego się okręgu,
c) mienia okręgu, który podlega przyłączeniu.
2. Przez zgodny wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozumie się także wnioski zawarte
w odrębnych uchwałach nadzwyczajnych okręgowych zjazdów delegatów, uwzględniające
okoliczności wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Mienie okręgu, podlegającego przyłączeniu do drugiego z okręgów oraz prawa i obowiązki
okręgu przyłączonego, wynikające ze stosunków prawnych, których ten okręg jest stroną,
z chwilą połączenia stają się mieniem oraz prawami i obowiązkami okręgu, do którego
przyłączony jest drugi z nich wskutek sukcesji uniwersalnej, wynikającej z połączenia się
okręgów.
18
4. Skutek, o którym mowa w ust. 3, dotyczy w szczególności praw i obowiązków,
wynikających z zawartych przez ten okręg umów o rybackie użytkowanie obwodów rybackich
obejmujących wody będące własnością Skarbu Państwa, zawieranych z właściwymi
jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa.
5. Będące wynikiem połączenia okręgów, ustanie bytu prawnego okręgu przyłączonego, nie
stanowi likwidacji jednostki terenowej, określonej w innych postanowieniach niniejszego
Statutu.
6. W uchwale Zarządu Głównego, o której mowa w ust. 1, zamieszczone będą tryb i zasady,
których spełnienie konieczne jest dla skutecznego dokonania połączenia – w tym czynności
konieczne dla zakończenia bytu prawnego okręgu przyłączonego.
§ 39
1. Najwyższą władzą okręgu jest Okręgowy Zjazd Delegatów.
2. W okresie między zjazdami, władzą okręgu jest Zarząd Okręgu.
3. Organem kontroli wewnętrznej okręgu jest Okręgowa Komisja Rewizyjna.
4. Organem orzekającym w sprawach przewinień członków jest Okręgowy Sąd Koleżeński
§ 40
Okręgowy Zjazd Delegatów może być:
1) zwyczajny,
2) nadzwyczajny.
§ 41
1. Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów zwołuje, co 4 lata Zarząd Okręgu, w terminie
uzgodnionym z Zarządem Głównym.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Okręgu
zawiadamia delegatów i Zarządy Kół na piśmie, co najmniej na 21 dni przed Okręgowym
Zjazdem Delegatów, załączając do zawiadomienia projekty regulaminu i porządku obrad,
sprawozdanie z działalności oraz inne dokumenty i wnioski, będące tematem obrad
okręgowego zjazdu delegatów.
§ 42
1. W Okręgowym Zjeździe Delegatów uczestniczą:
1) delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach członków kół, zgodnie z ordynacją
wyborczą uchwaloną przez Zarząd Okręgu;
19
2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz i organów oraz osoby
zaproszone.
2. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci lub zastępcy delegatów, w przypadku
wygaśnięcia mandatu delegata w trakcie trwającej kadencji, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7.
§ 43
Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalenie porządku i regulaminu obrad;
2) zapoznanie się ze sprawozdaniami przedstawionymi przez Zarząd Okręgu, Okręgową
Komisję Rewizyjną i Okręgowy Sąd Koleżeński;
3) rozpatrzenie wniosków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz innych zgłoszonych na zjeździe;
4) ustalenie składu liczbowego władz i organów okręgu;
5) wybór Prezesa Zarządu Okręgu, członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji
Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego;
6) wybór delegatów i ich zastępców na Krajowy Zjazd Delegatów zgodnie z ordynacją
wyborczą uchwaloną przez Zarząd Główny.
§ 44
1. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów, zwołuje Zarząd Główny, Zarząd Okręgu
z własnej inicjatywy lub w terminie do 3 m-cy od daty zgłoszenia wniosku, przez
bezwzględną większość delegatów określonych w par. 24 ust. 2 wraz z proponowanym
porządkiem obrad i uzasadnieniem, przywołującym merytoryczne przesłanki wniosku.
Przepisy par. 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku niedotrzymania terminu przez Zarząd Okręgu, o którym mowa w ust. 1,
Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów, zwołuje Okręgowa Komisja Rewizyjna,
w terminie 21 dni od upływu terminu określonego w ust. 1.
3. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach
dla rozpatrzenia, których został zwołany.
§ 45
1. Zarząd Okręgu liczy od 9 do 31 członków, wybranych przez Okręgowy Zjazd Delegatów,
łącznie z Prezesem.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Okręgu, które zwołuje i prowadzi Prezes, nie później
niż do 10 dni od dnia wyborów, na wniosek Prezesa, dokonuje się wyboru spośród członków
Zarządu:
− wiceprezesów
− sekretarza
− skarbnika
20
3. Na wniosek Prezesa, spośród członków Zarządu Okręgu, dopuszcza się wybór
Prezydium Zarządu Okręgu.
4. Liczba członków Prezydium musi stanowić mniej niż 1/2 stanu osobowego Zarządu
Okręgu.
5. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Okręgu, Prezes upoważnia na piśmie, wskazując
kolejno, członków Zarządu do realizacji zapisów § 46 ust. 2 w przypadku swojej
nieobecności.
6. Na wniosek Prezesa, Zarząd Okręgu może ze składu Prezydium Zarządu Okręgu, odwołać
każdego z jego członków oraz powołać na jego miejsce innego członka Zarządu Okręgu.
7. Prezes Zarządu Okręgu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu Okręgu, ma prawo
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
§ 46
1. Zarząd Okręgu obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu Okręgu zwołuje i prowadzi Prezes lub wskazany członek Zarządu
zgodnie z § 45 ust. 5.
3. W okresie między posiedzeniami Prezydium i Zarządu Okręgu, okręg reprezentuje oraz
kieruje jego pracami, Prezes Zarządu Okręgu lub wskazany członek Zarządu zgodnie z § 45
ust. 5 poprzez wydawanie zarządzeń, które podlegają przedłożeniu na najbliższym
posiedzeniu Prezydium lub Zarządu Okręgu.
§ 47
Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy:
1) kierowanie i sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą Okręgu w okresie pomiędzy
Okręgowymi Zjazdami Delegatów oraz reprezentowanie go na zewnątrz. Postanowienia
§ 62 stosuje się odpowiednio;
2) realizowanie uchwał krajowego i okręgowego zjazdu delegatów oraz Zarządu
Głównego dotyczących realizacji celów statutowych;
3) zwoływanie Okręgowego Zjazdu Delegatów i przedstawianie mu dokumentów,
o których mowa w § 41 ust. 2;
4) uchwalanie ordynacji wyborczej dla kół;
5) rozpatrywanie wniosków pokontrolnych Okręgowej Komisji Rewizyjnej i zaleceń
Głównej Komisji Rewizyjnej;
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych okręgu;
7) zatwierdzanie rocznych budżetów okręgu;
8) uchwalanie wysokości członkowskich składek na ochronę i zagospodarowanie wód;
9) podejmowanie uchwał o powoływaniu kół wędkarskich, terenie ich działania,
określenia minimalnej liczby członków oraz zasad i procedury ich likwidacji;
21
10) podejmowanie uchwał regulujących wewnętrzną działalność okręgu;
11) występowanie o nadawanie odznak państwowych, resortowych i związkowych oraz
nadawanie okręgowych odznak i wyróżnień okolicznościowych;
12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań okręgu oraz uchwalanie ich
regulaminów;
13) zawieranie umów pociągających za sobą zobowiązania finansowe okręgu, do wartości
mienia stanowiącego jego własność, nabywanie nieruchomości za środki własne
okręgu, prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, a także
dzierżawienie nieruchomości i przyjmowanie ich, jako darowizn lub w użyczenie na
rzecz okręgu;
14) podejmowanie uchwał o powoływaniu i likwidacji jednostek gospodarczych oraz
o tworzeniu i przystępowaniu do spółek prawa handlowego, większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 2/3 członków;
15) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód;
16) organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej;
17) powoływanie i likwidacja klubów sportowych;
18) organizowanie pracy z młodzieżą wędkarską;
19) prowadzenie działalności szkoleniowej;
20) sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad działalnością jednostek
organizacyjnych okręgu, udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń
w zakresie administrowania powierzonym majątkiem okręgu w tym zaciągania
zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środków zatwierdzonych w budżecie
koła, zatwierdzanie preliminarzy budżetowych kół;
21)nadzór nad obsługą finansowo-księgową kół i prowadzenie ewidencji finansowoksięgowej kół;
22)kierowanie działalnością gospodarczą oraz wykonywanie praw wspólnika
i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego;
23)kierowanie i nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami Związku, stanowiącymi
jego własność oraz nieruchomości z których okręg korzysta na podstawie umów;
24)współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi, prowadzenie działalności
wydawniczej oraz współdziałanie z innymi organizacjami o celach działalności
tożsamych z celami działalności Związku;
25)zawieranie porozumień o współpracy z zagranicznymi organizacjami wędkarskimi;
26)zatrudnianie i zwalnianie – na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu – dyrektora biura
Zarządu Okręgu, głównego księgowego. W stosunku do w/w osób, czynności
z zakresu prawa pracy, wykonuje Prezes Zarządu Okręgu. W stosunku do pozostałych
pracowników, czynności z zakresu prawa pracy, wykonuje dyrektor albo inna
upoważniona osoba. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Zarządu Okręgu,
odbywa się wyłącznie za zgodą Prezesa Zarządu Okręgu. Zarząd Okręgu w drodze
uchwały określa i wprowadza strukturę organizacyjną i zakresy podległości służbowej
na szczeblu Biura Zarządu Okręgu;
27)powoływanie i odwoływanie – na wniosek Prezesa Zarządu Okręgu – rzeczników
dyscyplinarnych oraz rzecznika prasowego Zarządu Okręgu;
22
28)udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych okręgu oraz do czynności bankowych i procesowych dla wyznaczonych
przez Zarząd okręgu osób;
29)podejmowanie uchwał w sprawie współpracy między okręgami w zakresie realizacji
celów statutowych Związku;
30)organizowanie współpracy kół;
31)powoływanie komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską.
§ 48
1. Prezydium Zarządu Okręgu obraduje na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej
niż raz na dwa miesiące.
2. Prezydium Zarządu Okręgu kieruje na bieżąco całokształtem zagadnień i spraw
podlegających kompetencji Zarządu Okręgu, z wyłączeniem możliwości uchylania lub
zmiany podjętych przez Zarząd Okręgu uchwał. Wszystkie podjęte przez Prezydium Zarządu
Okręgu uchwały, podlegają przedłożeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu, który
może je uchylić, bądź zmienić.
3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza Główny Księgowy, podpisuje Prezydium
Zarządu Okręgu i przedkłada Okręgowej Komisji Rewizyjnej celem zaopiniowania oraz
Zarządowi Okręgu celem zatwierdzenia. W przypadku braku Prezydium Zarządu Okręgu
sprawozdanie finansowe podpisuje Prezes i Skarbnik Zarządu Okręgu i przedkładają
Zarządowi Okręgu celem zatwierdzenia. W przypadku obowiązku przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego wyboru oferty dokonuje Zarząd Okręgu.
5. Posiedzenia Prezydium Zarządu Okręgu, zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Okręgu lub
osoba, o której mowa w § 45 ust. 5.
§ 49
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna liczy od 5 do 9 członków wybranych przez Okręgowy Zjazd
Delegatów.
2. Ukonstytuowanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej polega na wyborze spośród jej
członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza następuje
w terminie do 10 dni od dnia wyborów.
§ 50
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego w trybie
§ 25 pkt. 12.
2. Do zakresu działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności okręgu;
23
2) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych w trybie § 47 ust.1 przez właściwy Zarząd
Okręgu lub Zarząd Główny w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku;
3) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Okręgu;
4) kontrolowanie działalności Zarządu Okręgu nie rzadziej niż raz w roku;
5) realizacja zaleceń i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej;
6) nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół.
3. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek
Komisji, ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Okręgu.
4. Okręgowa Komisja Rewizyjna, składa sprawozdanie ze swojej działalności na Okręgowym
Zjeździe Delegatów oraz informacje dwa razy w roku, co sześć miesięcy na posiedzeniach
Zarządu Okręgu.
§ 51
1. Okręgowy Sąd Koleżeński, działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Zarząd
Główny, zgodnie z § 30 ust. 23.
2. Na terenie działania okręgu funkcjonuje Okręgowy Sąd Koleżeński, który działa, jako sąd
pierwszej i drugiej instancji.
3. Ukonstytuowanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego polega na wyborze spośród jego
członków prezydium w składzie: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz
sekretarza, które następuje w terminie do 10 dni od dnia wyborów.
4. Okręgowy Sąd Koleżeński liczy od 7 do 9 członków wybranych przez Okręgowy Zjazd
Delegatów.
5. Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, wskazany przez niego członek
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Okręgu.
6. Okręgowy Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Okręgowym
Zjeździe Delegatów oraz informacje dwa razy w roku, co 6 miesięcy na posiedzeniu
Zarządu Okręgu.
§ 52
1. Okręgowy Sąd Koleżeński rozpatruje i orzeka w sprawach przeciwko członkom kół.
2. Okręgowy Sąd Koleżeński, rozpatruje i orzeka w pierwszej instancji, w sprawach
przeciwko władzom i organom kół.
3. Okręgowy Sąd Koleżeński jest instancją odwoławczą, od orzeczeń w sprawach członków
kół niepełniących funkcji we władzach i organach Związku, w składzie wskazanym przez
Przewodniczącego, z pominięciem osób orzekających w pierwszej instancji.
4. Okręgowy Sąd Koleżeński, orzeka w pierwszej i drugiej instancji, w składach orzekających
złożonych z trzech członków, wyznaczonych przez Przewodniczącego Okręgowego Sądu
Koleżeńskiego, który również wskazuje przewodniczącego składu orzekającego.
24
ROZDZIAŁ VI
Koła Związku
§ 53
1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Związku, powoływaną uchwałą Zarządu
Okręgu.
2. Koła mogą tworzyć sekcje zainteresowań wędkarskich na zasadach określonych uchwałą
Zarządu Głównego.
§ 54
1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków Koła.
2. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Koła, władzą koła jest jego
Zarząd.
3. Organem kontrolnym koła jest Komisja Rewizyjna Koła.
4. Walne Zgromadzenia Członków Koła mogą być:
1) zwyczajne:
a) sprawozdawcze,
b) sprawozdawczo-wyborcze,
2) nadzwyczajne.
5. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła odbywa się corocznie, a Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła co 4 lata.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Koła, Zarząd
Koła ogłasza, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Koła,
zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Okręgu.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła, które winno odbyć się w terminie do
2 m-cy, zwołuje zarząd koła z własnej inicjatywy lub od daty:
1) podjęcia uchwały przez Zarząd Okręgu;
2) złożenia wniosku przez bezwzględną większość liczby członków koła.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła, podejmuje uchwały tylko
w sprawach, do rozpatrzenia, których zostało zwołane.
9. W przypadku niedotrzymania terminu przez Zarząd Koła, o którym mowa w ust. 6,
decyzję o jego zwołaniu podejmuje Komisja Rewizyjna Koła w terminie 14 dni od daty
upływu terminu określonego w ust. 6.
25
10. Walne Zgromadzenie Członków Koła, jest uprawnione do podejmowania uchwał
w pierwszym terminie, przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania lub
w drugim terminie, bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia Członków
Koła, Zarząd Koła ogłasza, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
Członków Koła.
§ 55
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła należy:
1) uchwalenie porządku i regulaminu obrad;
2) zapoznanie się ze sprawozdaniami Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła;
3) ustalenie składu liczbowego Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła;
4) wybór Prezesa Zarządu Koła, członków Zarządu Koła i członków Komisji Rewizyjnej
Koła;
5) wybór delegatów i ich zastępców na Okręgowy Zjazd Delegatów, według ordynacji
wyborczej uchwalonej przez Zarząd Okręgu;
6) uchwalenie planu działania i przyjęcie preliminarza budżetowego koła zatwierdzonego
przez Zarząd Okręgu;
7) uchwalenie zakresu zobowiązania członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła
lub wniesienia ekwiwalentu;
8) podjęcie uchwał w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Związku,
zgodnie z pkt. 6.
§ 56
1. Zarząd Koła składa się z 5 do 15 członków łącznie z Prezesem, wybieranych przez Walne
Zgromadzenie Członków Koła, na podstawie ordynacji wyborczej ustalonej przez Zarząd
Okręgu. Utrata funkcji Prezesa Zarządu Koła w przypadkach, o których mowa w § 12 ust.1
i § 16 ust. 9 skutkuje utratą prawa do pełnienia funkcji w Zarządzie Koła.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła, które zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Koła,
nie później niż 10 dni od dnia wyborów, członkowie Zarządu Koła wybierają spośród siebie
na wniosek Prezesa:
− wiceprezesa/ów,
− sekretarza,
− skarbnika,
− gospodarza koła,
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła, Prezes Zarządu Koła, upoważnia na piśmie
osobę spośród członków Zarządu Koła, do realizacji zapisów ust. 5 w przypadku swojej
nieobecności.
4. Zarząd Koła odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
na dwa miesiące.
26
5. Posiedzenia Zarządu koła zwołuje i prowadzi Prezes lub członek Zarządu wskazany
zgodnie z ust. 3.
6. W okresie między posiedzeniami Zarządu Koła, reprezentuje je oraz kieruje nim
Prezes Zarządu Koła lub członek Zarządu Koła wskazany zgodnie z ust. 3, poprzez
wydawanie zarządzeń, które podlegają przedłożeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu
Koła.
7. Prezes Zarządu Koła lub wskazany przez niego członek Zarządu Koła ma prawo
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Koła.
§ 57
Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Koła należy:
1) kierowanie i sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą Koła, w okresie pomiędzy
zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami Członków Koła oraz reprezentowanie go na
zewnątrz. Postanowienia § 62 stosuje się odpowiednio;
2) realizowanie uchwał władz Związku wyższych instancji i Walnego Zgromadzenia
Członków Koła;
3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Koła;
4) prowadzenie gospodarki wędkarskiej w zakresie i na zasadach określonych przez Zarząd
Okręgu, z wyłączeniem wód obwodowych;
5) realizowanie wniosków i zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej;
6) rozpatrywanie wniosków i zaleceń komisji rewizyjnej koła;
7) przedłożenie preliminarza budżetowego, zatwierdzonego przez Zarząd Okręgu Walnemu
Zgromadzeniu Członków Koła i uchwalenie projektu planu działania;
8) podejmowanie uchwał regulujących wewnętrzną działalność koła;
9) występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie odznak i wyróżnień
okolicznościowych koła;
10) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań koła;
11) organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej;
12) organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz finansowanie tej działalności;
13) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód na swoim terenie
działania;
14) użytkowanie oraz administrowanie – na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Okręgu –
powierzonym majątkiem okręgu, w tym zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do
wysokości środków określonych w pełnomocnictwie;
15) prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości Statutu, etyki wędkarskiej, Ustawy
o rybactwie śródlądowym zasad i technik wędkowania oraz popularyzacja wiedzy
o ochronie wód.
§ 58
Komisja Rewizyjna Koła, składa się z 3 do 7 członków, wybranych przez Walne
Zgromadzenie Członków Koła, którzy w terminie 10 dni od dnia wyborów, wybierają spośród
siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
27
§ 59
1. Komisja Rewizyjna Koła działa na podstawie regulaminu uchwalonego w trybie § 25 pkt
12.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu Koła, nie rzadziej niż raz do roku;
2) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych w trybie § 57 ust.1 przez Zarząd Okręgu i Zarząd
Koła w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku;
3) występowanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do zarządu koła;
4) realizacja zaleceń i wniosków okręgowej komisji rewizyjnej.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła lub wskazany przez niego członek Komisji
Rewizyjnej Koła, ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Koła.
4. Komisja Rewizyjna Koła, składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym
Zgromadzeniu Członków Koła oraz informacje raz w roku na posiedzeniu Zarządu Koła.
ROZDZIAŁ VII
Mienie i reprezentacja Związku
§ 60
1. Mienie stanowią własność i inne prawa majątkowe Związku i okręgów.
2. Związek, jest podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych, które dotyczą mienia
Związku niestanowiącego własności okręgów.
3. Okręg jest podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych, które dotyczą mienia
okręgu.
4. Na wniosek Zarządu Okręgu, Zarząd Główny może przenieść na okręg własność lub inne
prawa do nieruchomości znajdującej się na terenie działania tego okręgu, jeśli przemawia
za tym ważny interes okręgu, a nie stoi to w sprzeczności z interesami innych okręgów
oraz jest uzasadnione interesem gospodarczym i względami organizacyjnymi Związku.
5. Zbycie praw do nieruchomości przez Zarząd Okręgu, wymaga uprzedniej zgody Zarządu
Głównego.
6. W przypadku zbycia przez Zarząd Okręgu prawa własności lub prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, prawo pierwokupu przysługuje Związkowi.
7. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mogą być wykorzystane na finansowanie
bieżącej działalności za zgodą Zarządu Głównego.
8. Tworzenie i przystępowanie okręgu do spółek prawa handlowego wymaga zgody Zarządu
Głównego.
28
§ 61
1. Gospodarka mieniem Związku prowadzona jest na podstawie budżetu bilansującego
przychody i wydatki jednostek wszystkich szczebli.
2. Zasady ewidencji majątku i funduszy, reguluje ustawa o rachunkowości oraz polityka
rachunkowości Związku
3. Rokiem obrachunkowym w Związku, jest rok kalendarzowy.
§ 62
1. Do reprezentowania Związku w sądzie i poza nim, upoważnieni są na zasadzie
reprezentacji łącznej dwaj członkowie Zarządu Głównego, z koniecznym udziałem jednej
z osób pełniących funkcję:
a) prezesa,
b) skarbnika,
c) sekretarza.
2. Do składania w imieniu Związku oświadczeń woli, w sprawach majątkowych oraz dla
udzielania pełnomocnictw do składania takich oświadczeń, uprawnieni są działający na
podstawie uchwały łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego, z koniecznym udziałem
jednej z osób pełniących funkcję wymienionych w ust. 1.
3.W odniesieniu do okręgu, postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 63
1. Zarządy Okręgów, mają obowiązek poddawać spory między okręgami postępowaniu
mediacyjnemu, uregulowanemu odrębnymi przepisami.
2. Zasady i przepisy postępowania mediacyjnego ustala uchwałą Zarząd Główny.
§ 64
1. Mienie likwidowanego okręgu może być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe
Związku.
2. W przypadku likwidacji koła, o przeznaczeniu mienia, z którego korzystało, decyduje
zarząd okręgu.
3. Procedurę likwidacji okręgu określa uchwała Zarządu Głównego.
4. Procedurę likwidacji kół określa uchwała zarządu okręgu.
29
ROZDZIAŁ VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku
§ 65
1. Zmianę Statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów, większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej 2/3 delegatów.
2. W przypadku wniosku o zmianę Statutu, złożonego przez bezwzględną większość liczby
delegatów określonych w § 24 ust. 1 pkt 1 na Krajowy Zjazd Delegatów wraz z projektem
zmian, w terminie nie krótszym niż trzy miesiące przed zwołaniem Krajowego Zjazdu
Delegatów, Zarząd Główny zobowiązany jest przedłożyć ten wniosek Krajowemu
Zjazdowi Delegatów do rozpatrzenia.
3. Wniosek Zarządu Głównego o zmianę Statutu wraz z projektem zmian musi być
zgłoszony przy zachowaniu terminu określonego w ust. 2.
§ 66
Rozwiązanie się Związku wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej
większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 delegatów.
§ 67
W razie rozwiązania się Związku, jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez
Krajowy Zjazd Delegatów, uchwałą podjętą 2/3 głosów, przy obecności 2/3 delegatów.
ROZDZIAŁ IX
Zapisy końcowe
§ 68
Przepisy Statutu wchodzą w życie z dniem dokonania wpisu zmiany Statutu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
§ 69
1. Z dniem wejścia Statutu w życie, na zasadzie wskazanej w § 68, do obowiązków członków
władz i organów Związku stosuje się przepisy niniejszego Statutu.
2. Wejście Statutu w życie nie przerywa kadencji władz i organów Związku, o której mowa
w § 18 ust. 4 i 6 dotychczasowego Statutu. Termin wygaśnięcia mandatów członków
władz i organów Związku, które rozpoczęły się przed wejściem w życie Statutu, ocenia się
według przepisów dotychczasowego Statutu.

 

Projekt zmian Statutu PZW 2023 do pobrania format PDF


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading